Viden om trafikstøj i og omkring boligen

CASE: ROLIG HAVE

For alle, der bor i nærheden af en motorvej eller andre store veje, så kan støjen føles altoverskyggende. De sidste par år er der kommet mere fokus på potentialet ved at begrænse støjen direkte ved kilden, ved blandt andet at opsætte støjværn langs vejene. Det har nemlig en stor effekt for boligerne, der ligger tæt på vejen. Men på større afstande, for de boliger, der ligger længere væk fra vejen, kan effekten være skuffende lille. Derfor har projektet Rolig Have undersøgt, hvordan man kan gøre mere for de støjplagede boliger, så borgerne stadig kan nyde deres haver og udearealer.

I Rolig Have har en bred partnerkreds undersøgt effekten af at sætte støjhegn op i lokale haver. Formålet har været at skabe mindre, afgrænsede områder i haverne, hvor støjen er væsentligt reduceret. Projektet har blandt andet undersøgt, hvordan man udvikler løsninger, der tager hensyn til udformning og materialevalg, samt viden om den faktiske støjdæmpende virkning.

For Gladsaxe Kommune har projektet bidraget med vigtig viden og inspiration til, hvordan kommunen kan arbejde med støjdæmpende foranstaltninger fremadrettet:

”I Gladsaxe arbejder vi for at dæmpe støjen ved kilden. Men det er et langt og sejt træk. Derfor er Rolig Have et rigtig godt supplement, som forholdsvist nemt kan skabe nogle mere rolige uderum for nogle af de mange borgere, som er hårdt plaget af støj i deres haver. For vi er nødt til at arbejde med en bred pallette af tiltag, hvis vi skal komme støjen til livs,” siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.

Rambøll står bag rapporten om Rolig Have-projektet, hvor der både beskrives tekniske og subjektive resultater og konklusioner fra forsøgene. Håbet er at inspirere boligejere, leverandører og kommuner til at benytte og videreudvikle løsninger, der kan gøre haverne mere attraktive at bruge. Her kan du læse mere om projektet og finde anbefalinger til, hvad du skal overveje, hvis du ønsker at sætte støjskærme op i din have.

 

Hvordan blev det testet?

Til forsøgene blev tre haver udvalgt; to i Gladsaxe Kommune nær Motorring 3 og én i Brøndby Kommune nær Køge Bugt Motorvejen. I hver have blev der afsat en arbejdsdag til afprøvning af en række løsninger med et støjhegn. Der blev anvendt midlertidige løsninger, som kunne stå selv uden behov for nedgravet fundament, så det var muligt at forlade haverne uden væsentlige spor fra forsøgene.

Forsøgsopstillingerne blev gentaget i flere haver for at undersøge den støjdæmpende virkning i forskellige situationer. Variationer i forsøgsopstillingen omfattede:

– Forskellige placeringer (frit i haven eller tæt ved terrasse)
– Forskellig udstrækning
– Forskellige højder (1,5 meter, 2,0 meter og 2,5 meter)
– Løsninger med en, to eller flere sider (brug af vinger eller vinkler)
– Overflader med forskellige akustiske egenskaber (hhv. absorberende og reflekterende overflader).

Støjhegnet, der blev brugt til forsøgene er af typen Ishøj Hegn 952, der består af et lydisolerende design med en ramme udført af galvaniserede stålprofiler udfyldt med en farvet stålplade på den ene side, og rækker af rør fremstillet af genbrugsplast, betrukket med kokosfibre, på den anden side.

Modulerne blev leveret med en bredde på 2 meter og højder på henholdsvis 1,5 meter og 2,5 meter. Ved at lægge elementerne ned, kunne der også gennemføres forsøg med 2 meter høje løsninger. Elementerne var cirka 5 centimeter tykke.

 

Resultater

Forsøgene i Rolig Have har vist, at støjhegn i lokale haver kan dæmpe støjen mærkbart og være med til at skabe små rolige opholdskroge. Støjhegnene kan ikke fjerne støjen, men de kan dæmpe den, så støjen opleves anderledes og, i de fleste tilfælde, som mere behagelig. I forsøgene oplevede vi en støjreduktion på helt op til 7,4 dB for de mest effektive opstillinger. Virkningen af en støjskærm eller et støjhegn kan dog selv ved ret små ændringer i støjniveauet ofte opleves som større, fordi der også sker en ændring i støjens frekvensmæssige sammensætning. Afskærmningen har generelt størst virkning på den højfrekvente del af støjen (de lyse dele af støjen, der i musiske sammenhænge kaldes diskanten). Når denne del dæmpes mere end den del af støjen, der ligger i et lavere frekvensområde (den dybe del af støjen, også kaldet bassen), bliver støjen mindre ”skarp” at høre på. Derfor kan den oplevede virkning ofte være større end den målte ændring i decibel (dB) antyder.

Ændringer i støjniveauet

– En ændring på 1 dB opleves som en meget lille ændring
– En ændring på 3 dB opleves som en lille, men hørbar ændring
– En ændring på 5 dB opleves som væsentlig og tydelig ændring
– En ændring på 10 dB opleves som halvering eller fordobling af støjen.

 

Hvad skal du overveje, hvis du ønsker at opstille et støjhegn i din have?

De haveejere, som har deltaget i forsøget, er positivt overraskede over den effekt, som en mindre støjafskærmning i haven kan give. Men det er samtidig vigtigt, at løsningen kan passes ind i havens indretning. For Lise Peltola, beboer på Augustvej i Gladsaxe, var der særligt en af forsøgsopstillingerne, der vakte interesse.”Det har været rigtig spændende at opleve, hvad sådan et hegn kan gøre for haven. Både støjmæssigt, men også visuelt. Den sidste løsning her, den er interessant. Forskellen på støjniveauet i resten af haven og her meget tæt ved støjhegnet er tydelig! Løsningen indbyder til, at man sætter sig i krogen med sin morgenkaffe og nyder roen. Hegnet giver også anledning til, at man skal bevæge sig rundt i haven for at se det hele. Det kan være en løsning, der skaber nye muligheder for at bruge haven,” fortæller hun.

Hvis man står overfor at etablere et støjhegn, eller er nysgerrig på, hvad skal der skal til for at det bliver en succes, så samler vi her en række gode råd og beskriver de parametre, der har indflydelse på støjhegnets effekt.

Støjhegnet skal være 2-2,5 m. højt for den optimale lyddæmpning

Afstand fra hegnet til siddepladserne bør ikke være mere en 1-2 meter

Hegnet skal vendes, så det skærmer mod den største støjkilde

Den absorberende side af støjhegnet bør vende mod opholdsområdet

Det støjafskærmende rum i haven må ikke være for stort

Først og fremmest skal man overveje følgende parametre, hvis du planlægger at opsætte private støjhegn:

– Hegnet skal orienteres, så det skærmer for den største støjkilde.
– Hegnet skal være højt nok til at give den ønskede effekt.
– Hegnets absorberende side bør vendes mod opholdsområdet
– Det støjafskærmede rum, man etablerer, må ikke være for stort.
– Derudover viste forsøgene, at der er en række andre parametre, der skal tages med i overvejelserne

Støjhegnets højde har betydning
Støjmålingerne fra forsøgene viste, at støjhegnets højde har betydning for den støjafskærmende virkning. Jo højere hegn, des bedre støjdæmpende virkning. Der er dog ikke den store yderligere dæmpning ved at vælge et støjhegn på 2,5 meter frem for 2 meter, det vil ofte kun dæmpe støjen med 1-2 dB.

Afstand fra ophold til støjhegn
Målingerne viser også, at jo mere afstanden mellem siddeplads og støjhegn øges, jo større betydning får hegnets højde for dæmpningen. Det betyder, at sidder man tæt på hegnet, er højden ikke af stor betydning, men flytter man sig blot 1-2 meter fra støjhegnet, bliver den støjdæmpende virkning mindre – især med et lavt støjhegn.

Den subjektive oplevelse af virkningen af støjhegnene er også, at der er størst dæmpning, når man er tæt på hegnet. Ved et hegn på 1,5 meter, er der kun en mærkbar virkning, når man sidder ned og er helt tæt på hegnet, det vil sige inden for en halv meter. Er man bare én meter længere væk, bliver virkningen dårligere. Men en højde på 2-2,5 meter er den støjdæmpende virkning mindre følsom overfor siddepladsens afstand til hegnet, men virkningen er stadig bedst indenfor en afstand på 1 – 2 meter.

Det visuelle er vigtigt
Ude i forsøgshaverne var flere af deltagernes umiddelbare reaktion, at et støjhegn med en højde på 2,5 meter kan virke visuelt voldsom og påtrængende i en almindelig have. Det svarer cirka til tagrendens højde over jorden. Et støjhegn med en højde på 2 meter kan også virke som en markant ændring, fordi man ikke kan se hen over den, selvom man står op. Med en højde på 1,5 meter virker den visuelle ændring mindre forstyrrende, og giver mulighed for at beholde udsynet, når man står op. Til gengæld er den støjdæmpende effekt mærkbart ringere.

Støjhegnets placering
Forsøgsopstillingerne viser, at et støjhegn skal stå tæt omkring det område, hvor man ønsker at dæmpe støjen. Afstanden mellem en siddeplads og et støjhegn skal være så kort som muligt og helst ikke mere end 1-2 meter. Hvis hegnets højde er under to meter, opnås kun en mærkbar virkning på siddepladser, der er helt tæt på hegnet.

Støjmålingerne viste også, at en vinge på støjhegnet kan have stor betydning for den støjdæmpende virkning. Støjen kan komme ind fra siderne, og netop denne støj kan være den væsentligste ved bestemte vindretninger. Det kan man imødekomme med sider på et støjhegn sat i forhold til de retninger, hvorfra støjen kan komme.

Foto: Allan Jensen

Den nye løsning skaber et stille rum i haven med plads til at nyde solen...

...eller kaffen på terrassen

Herunder finder du yderligere information om forsøgene

 

Det skal bemærkes, at resultaterne i denne rapport udelukkende er baseret på målinger, hvor der ikke har været vind i retning fra motorvejen mod forsøgshaverne. Det kan have påvirket den målte støjdæmpende virkning af støjhegnene. Det er muligt, at den støjdæmpende virkning vil være en anden, formentlig bedre, hvis vindretningen er mere direkte fra vejen mod haven.

Bækkelunden

Forsøgene blev gennemført den 11. september 2020. Denne dag var der svag vind fra vest. Ejendommen på Bækkelunden ligger i Brøndby Kommune. Den ligger omtrent 180 meter syd for Køge Bugt Motorvejen. Området er et karakteristisk parcelhusområde med langt til nærmeste trafikvej, hvorfor den nærliggende motorvej er den dominerende kilde til støj. Ifølge Støj-Danmarkskortet på Miljøstyrelsens hjemmeside er trafikstøjniveauet i området Lden 60 – 65 dB. I denne have blev der afprøvet opstillinger med støjhegn i tre højder (1,5 meter, 2 meter og 2,5 meter). Målingerne blev udført med opstillinger ved terrassen og fritstående i haven.

Septembervej

Forsøgene blev gennemført den 20. august 2020. Denne dag var der svag vind fra sydøst. Ejendommen på Septembervej er beliggende i Gladsaxe Kommune omtrent 160 meter øst for Motorring 3 og cirka 900 meter sydvest for Hillerødmotorvejen. Området er et karakteristisk parcelhusområde med langt til nærmeste trafikvej, hvorfor den nærliggende motorvej er den dominerende kilde til støj. Ifølge Støj-Danmarkskortet på Miljøstyrelsens hjemmeside er trafikstøjniveauet i området Lden 60 – 65 dB. I denne have blev der afprøvet opstillinger med støjhegn i to højder (1,5 meter og 2,5 meter). Der blev afprøvet opstillinger både ved terrassen, samt fritstående støjhegn i haven.

Augustvej

Forsøgene blev gennemført den 1. september 2020. Denne dag var der svag vind fra nordvest. Ejendommen på Augustvej ligger også i Gladsaxe Kommune og ikke langt fra Septembervej. Den ligger omtrent 160 meter øst for Motorring 3 og cirka 900 meter sydvest for Hillerødmotorvejen. Området er et karakteristisk parcelhusområde med langt til nærmeste trafikvej, hvorfor den nærliggende motorvej er den dominerende kilde til støj. Ifølge Støj-Danmarkskortet på Miljøstyrelsens hjemmeside er trafikstøjniveauet i området Lden 60 – 65 dB. I denne have blev der afprøvet opstillinger med støjhegn i tre højder (1,5 meter, 2 meter og 2,5 meter). Målingerne blev udført med to forskellige opstillinger ved terrassen.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Det har været rigtig spændende at opleve, hvad sådan et hegn kan gøre for haven. Både støjmæssigt, men også visuelt (…). Forskellen på støjniveauet i resten af haven og her meget tæt ved støjhegnet er tydelig! Løsningen indbyder til, at man sætter sig i krogen med sin morgenkaffe og nyder roen. “

– Lise Peltola, beboer på Augustvej i Gladsaxe

 

 

 

Læs rapporterne fra projektet her: 

Rolig Have – Forsøg med lokale støjhegn

Force Technology – Målinger af virkninger af lokale støjhegn

 

 

Projektets partnere:

Gate 21, Rambøll, FORCE Technology, Vejdirektoratet, Gladsaxe Kommune, Brøndby Kommune, Ishøj Hegn samt ejerene af de tre forsøgshaver

Projektet er finansieret af Region Hovedstaden og Vejdirektoratet. Gate 21 har været projektleder og har koordineret forløbet.