Viden om trafikstøj i og omkring boligen

GRÆNSEVÆRDIER FOR STØJ FRA VEJE

Der er i Danmark ingen lovgivning med faste grænseværdier for støj fra trafik, herunder støj fra vejtrafik. Men det er en del af Miljøbeskyttelseslovens formålsparagraf, at man skal forebygge støjulemper. Miljøstyrelsen har derfor fastsat nogle vejledende grænseværdier, der tilstræbes overholdt, når kommuner eller staten bygger nye veje eller udvider eksisterende veje.

Der er ikke noget krav om, at de vejledende grænseværdierne skal overholdes – heller ikke langs eksisterende veje. Ved planlægning af nyt byggeri i områder med trafikstøj er det dog som udgangspunkt et krav, at de vejledende grænseværdier skal være overholdt. Grænseværdierne er omtalt i Miljøstyrelsens vejledning Støj fra veje fra 2007. Byggelovgivningen har krav til det indendørs støjniveau, som skal være opfyldt for alt nyt byggeri. Disse krav står i Bygningsreglementets afsnit om lydforhold (§ 368 – § 376).

 

De vejledende grænseværdier for vejstøj

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj gælder udendørs i boligområder og andre støjfølsomme områder. For boligområder er det hensigten, at den vejledende grænseværdi på Lden 58 dB skal være opfyldt på alle udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknytning til boligerne. Det samme gælder områder i nærheden af boligen, der overvejende anvendes til færdsel til fods (f.eks. gangstier, men ikke fortove mellem boligen og vejen).

Område Grænseværdi
Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser o.l. Lden 53 dB
Boligområde, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker Lden 58 dB
Hoteller, kontorer m.v. Lden 63 dB

Grænseværdier for støj fra vejtrafik

Grænseværdierne gælder i såkaldt frit felt, udendørs. Det betyder, at reflekteret støj fra en bygnings egen facade ikke skal medregnes. Det svarer til støjniveauet lige udenfor et helt åbent vindue.

En bolig, der udsættes for støj med niveauer over den vejledende grænseværdi, betragtes som støjbelastet. Hvis boliger udsættes for støj, der overstiger den vejledende grænseværdi med 10 dB, betragtes den som stærkt støjbelastet (læs mere Sådan måler man støj).

De vejledende støjgrænser er et udtryk for en støjbelastning som Miljøstyrelsen vurderer, er miljømæssigt og sundhedsmæssig acceptabel.

Forskellige typer støj er ikke lige generende. Derfor er grænseværdierne ikke ens for forskellige støjkilder. Men for alle grænseværdier er der tale om en afvejning mellem de virkninger støjen har på mennesker, og de samfundsøkonomiske hensyn. Det betyder, at de vejledende grænseværdier svarer til et støjniveau, hvor det kan forventes, at 10 – 15 % af befolkningen vil føle sig stærkt generet af støjen. For en række grænseværdier, bl.a. for vejstøj, indgår desuden, at der er fastsat forskellige grænseværdier for forskellige områdetyper og arealanvendelser. Her lægges det til grund, at følsomheden over for støj er forskellig i forskellige områdetyper. Miljølovgivningen, herunder grænseværdierne for støj, sikrer således ikke alle mod støjgener, og de kan heller ikke give sikkerhed for, at støjen ikke kan høres. Selvom grænseværdierne er overholdt, er det altså meget sandsynligt, at nogle mennesker alligevel vil opleve støjen som generende eller stærkt generende (læs mere om Støjniveauer og gene).

Grænseværdier for vejstøj i eksisterende byområder med vejstøj

Planloven giver mulighed for, at kommuner kan planlægge nye boliger i områder, hvor der er trafikstøj over den vejledende grænseværdi på 58 dB.

Det er typisk i eksisterende byområder og i områder, hvor man planlægger blandede byfunktioner (f.eks. butikker og serviceerhverv sammen med boliger). Men planlægningen skal i disse situationer sikre følgende:

  • at boligerne har udendørs opholdsarealer, der ikke udsættes for støj over 58 dB
  • at boligerne indrettes med facader, der gør det muligt at åbne vinduerne uden at få for meget støj indendørs, dvs. maksimalt 46 dB indendørs i sove- og opholdsrum. Et åbent vindue er her et vindue, der er åbnet 0,35 m2
  • at boligerne så vidt muligt orienteres med opholds- og soverum mod boligens stille facade og mindre støjfølsomme rum mod gaden.

Der er også her tale om vejledende grænseværdier, som Miljøstyrelsen har fastsat.

Opfyldelse af kravet om 46 dB indendørs med åbne vinduer kræver særlige vinduesløsninger. De bruges primært ved nyt byggeri, men kan også med fordel anvendes i eksisterende byggeri (se Vinduer).

Miljøstyrelsen peger på, at man ved planlægning af boliger i støjbelastede områder bør sikre adgang til nærliggende, grønne områder, som ikke er støjbelastede.

Det er planloven, der i lovens § 15 giver mulighed for, at man kan bygge nye boliger i områder med støj, hvis støjen begrænses på udendørs opholdsarealer og indendørs med åbne vinduer. Det medfører behov for særlige vinduesløsninger.

Kravet om de særlige vinduesløsninger gælder også for undervisnings- og daginstitutionsbygninger samt hospitaler og lignende. For kontorer mv. er grænseværdien for åbne vinduer Lden 51 dB. Grænseværdierne 46 dB og 51 dB indendørs med åbne vinduer svarer til de støjniveauer, der opstår indendørs med almindelige åbne vinduer, når der er henholdsvis 58 dB og 63 dB udenfor facaden, svarende til de vejledende grænseværdier for udendørs støj ved henholdsvis boliger og kontorer.

 

Bygningsreglementets krav til alle nye boliger

Bygningsreglementet indeholder lovpligtige grænseværdier for trafikstøj i nyt byggeri. Der er således ikke tale om vejledende grænseværdier. Grænseværdien for støj fra vejtrafik og fra jernbaner indendørs i boligrum er Lden 33 dB med lukkede vinduer, men med åbne fristluftventiler. Grænseværdien er nærmere beskrevet i Dansk Standard DS 490:2018, Lydklassificering af boliger.

Bygningsreglementets krav om maksimalt 33 dB trafikstøj indendørs i boliger er et minimumskrav og kaldes lydklasse C. Dansk Standard DS 490:2018, Lydklassificering af boliger beskriver også, at man kan arbejde med et højere kvalitetsniveau, lydklasse B og A, hvor grænseværdien for trafikstøj indendørs med lukkede vinduer er henholdsvis 28 dB og 23 dB. Hvis et støjniveau sænkes med 5 dB (forskellen mellem lydklasse C og B) opleves det af de fleste som en væsentlig ændring. Hvis støjen sænkes med 10 dB (forskellen mellem lydklasse C og A) opleves det typisk som en halvering af støjen.

 

Krav til eksisterende boliger

Bygningsreglementets krav gælder for nye boliger, evt. nye boliger i bygninger, der har været anvendt til andet formål, men ikke for eksisterende boliger. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier (støj udendørs og støj med åbne vinduer) gælder heller ikke for eksisterende boliger. I praksis er der således ingen grænser for, hvor meget trafikstøj, der må være i og ved en eksisterende bolig.

Eksisterende boliger er dog til en vis grad beskyttet, hvis der bygges nye veje eller jernbaner i nærheden. Her vil det være normal praksis, at boliger så vidt muligt beskyttes med f.eks. støjskærme. Det kan også komme på tale, at støjudsatte boliger tilbydes økonomisk tilskud til støjisolering og meget udsatte boliger kan under visse betingelse blive eksproprieret.

Hvis ejere af eksisterende boliger får tilskud til forbedringer og renoveringer, f.eks. byfornyelse eller puljer til støjisolering, så kan der være krav om, at de gennemførte foranstaltninger, f.eks. nye vinduer, dæmper støjen til et bestemt niveau.

 

Internationale anbefalinger

EU stiller krav om, at medlemsstaterne skal kortlægge støj i miljøet og udarbejde støjhandlingsplaner, men der er ikke på EU-niveau fastsat grænseværdier for støj fra trafik og anden støj i miljøet. Der er i stedet en række krav til den tilladelige støj fra nogle af støjkilderne, f.eks. i forbindelse med typegodkendelse af biler, lastvogne og motorcykler. Der er også fastsat EU-krav til støj fra visse maskiner til anlægsarbejde og visse andre maskiner, der anvendes udendørs.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har i 2018 udsendt opdaterede anbefalinger om grænseværdier for støj, bl.a. støj fra veje WHO Environmental Noise Guidelines for the European Region (2018). Anbefalingerne er baseret på nyere forskning om støjens geneeffekter og negative helbredseffekter. WHO anbefaler således, at udendørs støj fra vejtrafik ved boliger begrænses til niveauer underLden 53 dB i dag- og aftentimer og niveauer om natten begrænses til 45 dB Lnight. Denne anbefaling for Lden er lavere end de grænseværdier, der findes i de fleste lande i Europa og 5 dB lavere end den danske vejledende grænseværdi. I Danmark og mange andre lande findes heller ikke grænseværdier (Lnight) for støjniveauet om natten. Miljøstyrelsen overvejer i øjeblikket, hvilken betydning WHO’s anbefalinger skal have i Danmark (læs mere om Sundhedsmæssige konsekvenser).

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er ikke noget krav om, at de vejledende grænseværdierne skal overholdes – heller ikke langs eksisterende veje. Ved planlægning af nyt byggeri i områder med trafikstøj er det dog som udgangspunkt et krav, at de vejledende grænseværdier skal være overholdt.