Viden om trafikstøj i og omkring boligen

SAMFUNDSMÆSSIGE KONSEKVENSER

Det er veldokumenteret, at vejstøj har betydelige samfundsmæssige omkostninger, men det er usikkert, hvor store de er. Trafikstøjens direkte omkostninger betales af boligejere, som oplever et værditab af deres boliger (læs mere om Faldende boligpriser).

Kommuner og regioner betaler for behandling af det forøgede antal sygdomstilfælde. Og hele samfundet mister arbejdsindtægter på grund af sygdomstilfældene og ikke mindst antallet af for tidlige dødsfald (læs mere om Trafikstøjens sundhedseffekter).

Der er gennemført flere danske analyser af vejstøjens samfundsmæssige omkostninger. De beregnede omkostninger svinger mellem ca. 1,5 og mere end 13 milliarder kroner om året i Danmark. Det er en meget stor usikkerhed, men alle er enige om, at vejstøjen koster store summer hvert år.

Den seneste danske undersøgelse af vejstøjens samfundsmæssige omkostninger blev udført af Region Hovedstaden i 2018, hvor man nåede frem til, at de samlede omkostninger i regionen beløber sig til 2,4 milliarder kroner om året, svarende til 0,3 % af regionens samlede andel af Danmarks bruttonationalprodukt. Hvis man forsigtigt antager, at en omkostning svarende til 0,3 % af bruttonationalproduktet gælder for hele landet, svarer det til 6 milliarder kr. om året for hele Danmark.

EU har vurderet, at vejstøj koster medlemsstaterne 0,4 % af det samlede europæiske bruttonationalprodukt. Undersøgelser i Sverige og Storbritannien er nået til samme resultat.

 

Nogle omkostninger er ikke med i analyserne

Blandt vejstøjens konsekvenser er det kun geneeffekter ved boliger og visse helbredseffekter, der er blevet værdisat i de hidtidige danske opgørelser af de samfundsmæssige omkostninger. Det betyder, at omkostningerne med stor sandsynlighed er undervurderede. Hvis man skal etablere et mere retvisende billede af de samlede omkostninger, er der derfor befor for nye analyser. Nye faktorer, som bør inddrages, omfatter både direkte omkostninger knyttet til gener og helbredseffekter, men også omkostninger der knytter sig til et generelt tab af velfærd.

 

Blandt andet mangler følgende omkostninger i de hidtidige analyser af vejstøjens samfundsmæssige omkostninger:

  • Ny viden om sundhedseffekter: Der kommer hele tiden ny dokumentation om støjens negative helbredseffekter. Den nye viden betyder, at vi nu ved mere om flere og hidtil ukendte konsekvenser.
  • Søvnforstyrrelser: I EU vurderes det, at søvnforstyrrelser er den største samfundsøkonomiske omkostning udløst af vejtrafikstøj.
  • Produktionstab: Trafikstøjens negative helbredseffekter fører til øget sygefravær, der medfører omkostninger for virksomheder og samfundet.
  • Ny viden om støj fra motorveje: Vejdirektoratet har gennemført en undersøgelse, der viser, at støj fra motorveje er langt mere generende end støj fra andre vejen (læs mere om Støjniveauer og gener).
  • Nedsat kvalitet af bymiljøer og tab af stilleområder til rekreation har også en samfundsmæssig værdi (læs mere om Andre gener fra vejstøj).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan læse mere om trafikstøjens samfundsmæssige konsekvenser ii Gate 21’s hvidbog om trafikstøj:

Gate 21’s Hvidbog om trafikstøj, april 2020

De beregnede omkostninger svinger mellem ca. 1,5 og mere end 13 milliarder kroner om året i Danmark. Det er en meget stor usikkerhed, men alle er enige om, at vejstøjen koster store summer.