Viden om trafikstøj i og omkring boligen

UDVIKLINGEN I TRAFIKMÆNGDER

Både trafikmængder og trafikmønstre har stor indflydelse på omfanget af støj. Når mængden af trafik stiger, stiger støjen i sagens natur også. Men også fordelingen af forskellige typer køretøjer har noget at sige. Den fremtidige udvikling i trafikstøjen vil derfor ikke blot afhænge af udviklingen i trafikmængderne og kørselsmønstre, men også af den fremtidige fordeling af tunge og lette køretøjer på en given strækning.

I langsom bytrafik har motoren stor betydning for den støj, køretøjerne udsender. Det gælder især for lastvogne og busser. Men ved hastigheder over 40 km/t for personbiler og 50 km/t for tunge køretøjer er det støjen fra kontakten mellem dæk og vejbane, der er den dominerende årsag til trafikstøjen. Læs mere om Støj fra vejtrafik.

Det betyder, at elektriske motorer og andre støjsvage motortyper kan bidrage til en begrænsning af vejstøjen i tætte byområder og andre steder, hvor hastigheden er lav. Men på de større veje med hastigheder over cirka 40 km/t er motorstøjen i praksis uden betydning. Læs mere om Elbiler, Dæk og Støjreducerende asfalt.

I 2018 blev der kørt knap 52 milliarder kilometer på vejene i Danmark. I forhold til år 1990 er dette en stigning på cirka 50 procent. Stigningen er primært sket på motorvejene, hvor trafikmængden næsten er tredoblet siden 1990. Det er en stigning på 277 procent. Stigningen i mængden af trafik kan tilskrives en række forskellige parametre. Der ses for eksempel en tydelig sammenhæng mellem økonomisk udvikling (BNP) og udvikling i trafikmængden. Flere danskere har adgang til bil, og nogle familier har anskaffet sig mere end én. I 1990 havde vi i Danmark 311 biler per 1000 indbyggere. I dag har vi 447 biler per 1000 indbyggere. Det er en stigning på 44 procent i personbiler per indbygger (1). Derudover er brændstofpriserne faldet siden 2012, hvilket også forventes at spille ind på antallet af personbiler.

Det forventes, at den samlede trafikmængde vil stige med yderligere 12,2 procent frem mod 2030.

 

 Gennemsnitlig årlig vækst i antallet af køretøjs-kilometer (2)

 

Udviklingen i trafikarbejde og økonomi (BNP) i Danmark siden 1990, samt fremskrivning af det samlede trafikarbejde frem mod 2030 (Data fra vejdirektoratets statistikkatalog (1)).

Referencer

(1) Vejdirektoratet (2019) Vejdirektoratet Statistikkatalog – Nøgletal om vejtransport.

(2) http://vejdirektoratet.dk/da/viden_og_data/temaer/fremtidenstrafik/sider/default.aspx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan læse endnu mere om trafikkens udvikling her:

Vejdirektoratets hjemmeside om trafikkens udvikling

 

‘Stigningen i mængden af trafik kan tilskrives en række forskellige parametre og der kan f.eks. tydeligt ses en sammenhæng mellem økonomisk udvikling (BNP) og udvikling i trafikmængden.’