Viden om trafikstøj i og omkring boligen

HASTIGHED OG KØRSEL

Der er en klar sammenhæng mellem bilernes hastighed og støjniveauet. Jo højere hastighed, jo mere støj. En tommelfingerregel er, at ændres den gennemsnitlige hastighed på en vej med 10 km/t, så ændres støjen med 1 – 1,5 dB. Det er ikke nogen stor ændring, men den har betydning for alle, som bor eller færdes ved vejen. En hastighedsnedsættelse på 10 eller måske 20 km/t kan derfor være væsentlig, særligt fordi den kan være til gavn for mange mennesker. Samtidigt vil en reduceret hastighed også kunne bidrage til øget trafiksikkerhed og brændstofbesparelser.

Støj fra trafik kan begrænses, hvis hastigheden nedsættes. Hvis den tunge trafik kan flyttes til dagperioden eller til andre veje, så kan det også begrænse den samlede vejstøj. Hvis man flytter trafik fra én vej til andre veje, kan det dog betyde, at man blot flytter problemet.

Berlin: Tempo 30 – hastighedsnedsættelse i kampen mod støj 

I Berlin bruger man reduceret hastighed til at sænke støj fra trafikken. De arbejder med det såkaldte Tempo 30-koncept, der dækker over en hastighedsbegrænsning på 30 km/t, som er indført af hensyn til både trafiksikkerhed og bymiljø.

I Berlin er 72 % af de mindre veje omfattet af Tempo 30. Men også på de større gennemgående veje er 164 kilometer vej blevet omfattet af en natlig hastighedsbegrænsning på 30 km/t med det ene formål at begrænse trafikstøjen. Tempo 30 er først og fremmest gennemført, fordi borgere lagde et vedvarende pres på senatet i Berlin. Senatet har siden valgt at benytte sig meget aktivt af borgerinddragelse i kampen mod støj og har skabt en online platform, hvor borgerne kan komme med forslag til støjbekæmpelsestiltag. Platformen har indtil videre genereret over 3.000 forslag, hvor de bedste udvælges og videreudvikles af senatet. Andre lande som Frankrig, England og Sverige har også indført tilsvarende lave Tempo 30-fartgrænser i store områder af deres byer.

 

Ændring i hastighed Ændring i støjniveau
Fra 130 til 120 km/t 0,9 dB
Fra 120 til 110 km/t 0,9 dB
Fra 110 til 100 km/t 0,9 dB
Fra 100 til 90 km/t 0,9 dB
Fra 90 til 80 km/t 1,3 dB
Fra 80 til 70 km/t 1,4 dB
Fra 70 til 60 km/t 1,4 dB
Fra 60 til 50 km/t 1,5 dB
Fra 50 til 40 km/t 1,2 dB*
Fra 40 til 30 km/t 0,7 dB*

 

Virkningen af hastighedsnedsættelse. Der er forudsat 10 % tunge køretøjer og en typisk fordeling af trafikken over døgnet. Den støjdæmpende effekt kan lægges sammen, så en nedsættelse af hastigheden fra for eksempel 80 km/t til 60 km/t nedsætter støjen med cirka 2,8 dB. 

* Ved hastighedsnedsættelse til under 50 km/t kan der opnås 0,5 – 1 dB yderligere, hvis der er ingen eller meget få tunge køretøjer, hvilket ofte er tilfældet på mindre veje. Kilde: Støj fra vejtrafik, rapport 370, Vejdirektoratet 2010.

 

Hastighedsreduktion på motorveje

Hvis hastigheden sænkes på en motorvej, er virkningen som regel lidt mindre end på andre veje, fordi lastbilernes hastighed vil være uændret.

Lastbilerne må køre 80 km/t på motorvejen. Selvom lastbilerne ofte kører 90 km/t, så vil en ændring af den tilladte hastighed på motorvejen fra for eksempel 110 km/t til 90 km/t kun påvirke personbilernes hastighed og støjudsendelse.

 

Moderne biler støjer normalt kun lidt mere, når de accelererer, f.eks. fra et vejkryds, end når de kører med jævn hastighed. Men kraftige accelerationer og ulovlige udstødningssystemer, ikke mindst på motorcykler og knallerter, kan støje væsentligt mere end normal kørsel og være til stor gene for vejens naboer og dem, der færdes langs vejen.

 


Motorcykler og knallerter med ulovlig udstødning kan være meget støjende og opleves som særligt generende. Det er politiets opgave at gribe ind overfor de ulovlige køretøjer.
Læs mere om larm fra motorcykler her.

 

Dårlig vedligeholdelse, ulovligheder og støj

Lastvogne, busser og biler i dårlig stand kan støje langt mere end andre køretøjer. En lovlig knallert kan støje fire gange så meget som en almindelig personbil, og har den ulovlig udstødning, kan den støje endnu mere.

Ujævne dæksler i vejen og ujævnheder i vejbelægningen kan også være årsag til mere støj end normalt (læs mere om støjdæmpende asfalt). Vejbump kan udformes, så de ikke giver ekstra støj, men det modsatte kan også være tilfældet. Ulovlige køretøjer er politiets opgave, mens det er den lokale vejmyndigheds (kommunens eller Vejdirektoratets) opgave at vedligeholde vejene.

 

Ændringer i antallet af køretøjer har også betydning for støjniveauet, men ikke så meget som man skulle tro. For eksempel betyder 10 % mere trafik, en forøgelse af støjen med blot 0,5 dB og en fordobling af trafikken vil medføre 3 dB mere støj.

I tabellen herunder er vist, hvordan ændringer af hastighed, flytning af trafik til andre veje og andre tiltag kan dæmpe støj. Det fremgår, at der skal flyttes meget trafik fra en vej, hvis støjen skal dæmpes væsentligt.

 

Dæmpning af støjen: Kan opnås ved at: Ændringen opleves som:
1 dB Fjerne 25 % af trafikken eller sænke hastigheden med 10 km/t En meget lille ændring
2 dB Anvende støjreducerende asphalt, eller sænke hastigheden med 10 – 20 km/t En netop hørbar ændring
3 dB Fjerne 50 % af trafikken, eller øge afstanden til vejen til det dobbelte eller sænke hastigheden med 20 km/t En hørbar, men lille ændring
5 dB Fjerne 65 % af trafikken eller anvende støjskærm eller støjvold En væsentlig og tydelig ændring
10 dB Fjerne 90 % af trafikken eller anvende høj støjskærm eller høj støjvold En stor ændring. Lyder som en halvering af støjen
20 dB Fjerne 99 % af trafikken, eller bygge etageboliger med lukkede gårdrum En meget stor ændring

Eksempler på, hvordan og hvor meget støjen kan dæmpes ved forskellige redskaber, sammenholdt med, hvordan ændringer i støjen opleves. Kilde: Støj fra vejtrafik, rapport 370, Vejdirektoratet 2010.

 

Effekten af at flytte trafik

Hvis man flytter trafik fra én vej til andre veje, kan det betyde, at man blot flytter problemet fra én gruppe beboere til en anden gruppe.

Men der kan være situationer, hvor det alligevel kan være en god idé. Det kan f.eks. være, hvis trafikken flyttes til veje med ingen eller få boliger. Det kan også give god mening at flytte trafik fra en mindre vej til en større vej, som i forvejen har meget trafik. Det kan betyde meget mindre støj langs den lille vej og kun en lille, måske ubetydelig, stigning i støjen langs den større vej.

 

De tunge køretøjer

Lastbiler, busser og lignende kaldes under ét for tung trafik. De tunge køretøjer støjer mere end personbiler (8 – 10 gange så meget), og de udgør normalt 5 – 15 % af trafikken. De tunge køretøjer er derfor ansvarlige for ca. halvdelen af den samlede trafikstøj fra de fleste større veje. De tunge køretøjer skiller sig tydeligt ud fra den øvrige trafikstøj og opleves ofte som særligt generende. Især i byområder kan de være en vigtig årsag til støjgener. Det kan derfor være til særlig gavn for beboerne, hvis man i visse områder kan begrænse den tunge trafik. På figuren herunder er vist eksempler på, hvor meget den samlede støj dæmpes, hvis den tunge trafik begrænses.


En lastbil støjer 8 – 10 gange som meget som en personbil. De tunge køretøjer er derfor ansvarlige for ca. halvdelen af trafikstøjen. Ofte opleves de også som særligt generende.

 

Ændring i andelen af tung trafik I byområder med hastighedsgrænse 50 km/t Ved landeveje med hastighedsgrænse 80 km/t
Fra 5 % til 0 % 1,5 dB 1,0 dB
Fra 10 % til 0 % 2,5 dB 1,5 dB
Fra 15 % til 0 % 3,5 dB 2,5 dB

Hvis den tunge trafik fjernes helt på en vejstrækning, vil den samlede støj blive lavere. Det opleves først og fremmest som et fravær af lastbilerne, der hver især kan være meget tydelige i forhold til den øvrige støj. Det er kun få steder, hvor det er muligt at begrænse eller fjerne den tunge trafik og normalt ikke på større veje. Kilde: Støj fra vejtrafik, rapport 370, Vejdirektoratet 2010.

 

Døgnfordeling

Trafikken ændrer sig i dagens løb. Der er mest trafik i morgen- og eftermiddagstimerne og mindst midt på natten.  Trafikstøj om aftenen og om natten er mere generende end om dagen. De negative helbredseffekter, der kan være en følge af trafikstøj, er i vid udstrækning knyttet til de søvnforstyrrelser, som støjen kan være årsag til. Det kan derfor være til gavn for en vejs naboer, hvis trafikken og dermed støjen, kan begrænses i nattetimerne. Det kan f.eks. være ved at begrænse kørsel med tunge køretøjer eller ved at sænke hastigheden om natten i områder med boliger.

I forbindelse med støj fra varelevering til butikker, som ofte sker om natten eller tidligt om morgenen, arbejdes der med udvikling af metoder, som kan dæmpe støjen fra denne aktivitet. Bl.a. bruger nogle leverandører lastvogne, som kan køre med elmotor, når de opererer på butikkers område.  Læs mere i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 32/2019, Støjsvag varelevering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En hastigheds-nedsættelse på 10 eller måske 20 km/t kan derfor være væsentlig, særligt fordi den kan være til gavn for mange mennesker. Samtidigt vil en reduceret hastighed også kunne bidrage til øget trafiksikkerhed og brændstofbesparelser.