Viden om trafikstøj i og omkring boligen

BLIV HØRT

For at blive hørt og få myndighedernes – såvel som politikernes – opmærksomhed skal du ”overdøve støjen” fra de mange andre udfordringer, der hele tiden kæmper om myndighedernes og politikernes fokus. I alle tilfælde er det vigtigt, at du sætter dig godt ind i emnet og de faktiske forhold omkring støjproblemet. Du står måske overfor at skulle overbevise eksempelvis en politiker, din andelsboligforening eller en myndighed om at gøre noget? I alle tilfælde er det bedst at kunne beskrive støjproblemets omfang og effekt, samt at pege på gode løsninger. Forhåbentligt kan du finde hjælp på denne hjemmeside.

Nedenfor er gode råd til initiativer, som du kan anvende til at få fokus på støjen.

 

Etabler alliancer

Hvis du er generet af støjen, så er din nabo det sikkert også. Det samme gælder sandsynligvis mange andre boliger i området eller opgangen. Men vær opmærksom på, at forskellige personer oplever støj forskelligt. Det er derfor ikke mærkeligt, hvis din nabo ikke er generet i samme grad som du er (eller omvendt). Ved at alliere jer i en gruppe, måske via grundejerforeningen eller en lokal borgergruppe, får I meget større gennemslagskraft i forhold til myndigheder og politikere. I kan f.eks. invitere embedsmænd og politikere fra kommunens Teknik – og Miljøudvalg til at deltage i møder. Her kan I drøfte støjproblemerne over en kop kaffe, og de ansvarlige embedsmænd eller politikere kan samtiig få mulighed for selv at opleve problemet. Det er også muligt at sende spørgsmål eller klager til det relevante udvalg i kommunen, til Vejdirektoratet eller andre relevante myndigheder (se Myndigheder). Der findes flere borgernetværk rundt om i landet, som har trafikstøj som dagsorden enten med et lokalt eller nationalt perspektiv. Det gælder f.eks. det borgerdrevne initiativ trafikstoej.nu.

 

Kontakt den relevante myndighed

Du kan også som enkeltperson kontakte den ansvarlige sagsbehandler i kommunen og fortælle om det problem du oplever. Spørg i første omgang kommunen, om der er opmærksomhed på problemet, eller om kommunen eller andre har konkrete planer for at ændre situationen.  Hvis problemet stammer fra en statsvej eller en jernbane bliver du sandsynligvis henvist videre til Vejdirektoratet eller Banedanmark. Send gerne klager eller henvendelser skriftligt.

  • Nogle kommuner har etableret særlige støjudvalg eller såkaldte paragraf 17 stk. 4 udvalg, hvor en udvalgt gruppe borgerne bliver inviteret til at drøfte løsninger på støjproblemerne. Det gælder eksempelvis Furesø og Vallensbæk Kommune. Kontakt din kommune og hør om de har oprettet – eller vil oprette – et trafikstøjudvalg.
  • Banedanmark har en digital støjformular, som gør det nemt. Henvendelserne herfra bruges også til at prioritere Banedanmarks støjindsats (se Støj fra jernbaner).
  • Vejdirektoratet har en Klagevejledning ved støjgener fra motorvejen, som du kan benytte dig af.
  • Lufthavnene har miljøafdelinger, som du kan henvende dig til (se Støj fra flytrafik).

 

Kontakt dit boligselskab, ejerforening, andelsforening eller udlejer

Hvis du bor I en udlejningsejendom eller etagebyggeri har du ikke selv så mange muligheder for at ændre på bygningen eller uderum på en måde så trafikstøjen mindskes. Derfor skal du søge indflydelse gennem de relevante beslutningsorganer:

  • Bor du i en privat udlejningsejendom kan du sende en forespørgsel til din udlejer. Udlejer kan herefter overveje, om der er mulighed for at ændre bygningen, så der opleves færre gener fra trafikstøj. Desværre gælder ingen klare regler eller lovgivning, som du kan henvise til, når det kommer til trafikstøj. Men det er (med mindre andet udtrykkeligt er aftalt i lejekontrakten) udlejers pligt at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige. Det omfatter blandt andet at tage, mure, fugninger, vinduer og døre skal være hele og tætte (læs om beboerne på Jyllingevej, som fik skiftet vinduer på baggrund af henvendelser til udlejer).
  • I en ejerforening kan man henvende sig til bestyrelsen, der kan tage stilling til om et forslag skal behandles på en generalforsamling. Ejerforeningen kan have påtaget sig en vedligeholdsforpligtelse f.eks. i forhold til vinduer og døre. Men ansvaret for vedligeholdelse kan også være overdraget til den enkelte ejer.
  • I en andelsforening skal du i første omgang henvende dig til bestyrelsen for andelsboligforeningen. Her kan du foreslå at foreningen iværksætter tiltag for at reducere trafikstøjen. Et sådan forslag skal i givet fald vedtages ved en generalforsamling (læs om andelsforeningen AB Christiansport, som har afprøvet forskellige typer af forsatsrammer i kampen mod trafikstøjen og om Frederiksberg Kommune som via støjpartnerskaber har gennemført flere forskellige projekter)
  • Bor du i alment boligbyggeri har du mulighed for at kontakte afdelingsbestyrelsen i dit boligselskab og høre om mulighederne for at gøre noget ved ejendommen. Bestyrelsen kan herefter henvende sig til Boligselskabet for at drøfte mulighederne for at finansiere fornyelser evt. via Landsbyggefonden. Landsbyggefonden giver tilskud til opretning, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri. Endelige beslutninger omkring boligforeningen træffes på det årlige afdelingsmøde, hvor alle beboere kan deltage.

 

Deltag i høringer

17 af landets kommuner samt lufthavne, Vejdirektoratet og Banedanmark skal ifølge støjbekendtgørelsen udføre en støjkortlægning og støjhandlingsplaner for større sammenhængende byområder og større veje, jernbaner og lufthavne (se Myndigheder). Planerne skal revideres hvert 5. år og herunder i offentlig høring. De fleste af disse myndigheder har vedtaget en handlingsplan for 2018-2023 og andre er på vej. Næste gang nye handlingsplaner skal vedtages er i 2023. Her kan du som borger blive hørt og har mulighed for at sende kommentarer.

Støjende industrier har ofte en miljøgodkendelse, hvor der kan være specifikke krav til støj. En sådan godkendelse skal ind imellem fornys og derved i høring. Spørg din kommune om dette.

 

Brug pressen

Kontakt lokalavisen og spørg om de er interesseret i at lave en artikel om de støjproblemer du og andre oplever, og om lokalavisen kan spørge politikerne, hvordan de vil løse problemet.

Skriv f.eks. et læserbrev i lokalavisen adresseret til ”Teknik og Miljøudvalget” og spørg diplomatisk ind til, hvad kommunen har tænkt sig at gøre ved specifikke støjproblemer.

 

Arranger borgermøder

Arranger borgermøder, når støjhandlingsplaner er i høring og ikke mindst i tiden op til kommunal- og folketingsvalg, hvor der er særlig opmærksomhed på politikernes holdninger. Inviter kommunens embedsmænd til at præsentere kommunens seneste støjhandlingsplan og inviter eventuelt også relevante politikere til at sidde i debatpanel. Husk at invitere lokalavisen. Derved får du/I mulighed for at stille spørgsmål og debattere støjproblemer direkte med embedsmænd og politikere, og samtidig få debatten ud til et større publikum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved at alliere jer i en gruppe, måske via grundejerforeningen eller en lokal borgergruppe, får I meget større gennemslagskraft i forhold til myndigheder og politikere. I kan f.eks. invitere embedsmænd og politikere fra kommunens Teknik – og Miljøudvalg til at deltage i møder. Her kan I drøfte støjproblemerne over en kop kaffe, og de ansvarlige embedsmænd eller politikere kan samtiig få mulighed for selv at opleve problemet.