Viden om trafikstøj i og omkring boligen

FALDENDE BOLIGPRISER

Støj afspejles direkte i boligpriserne, og er derved med til at værdiforringe et af samfundets største aktiver. Flere uafhængige undersøgelser fra både Danmark og udlandet har dokumenteret en klar sammenhæng mellem stigende trafikstøj ved boligerne og faldende boligpriser. Støjens geneeffekt gør boligerne mindre attraktive og reducerer derved efterspørgslen og prisen på støjramte boliger.

 

Påvirkning af boligpriser

  • Huse ved større veje falder cirka 1,2 procent i værdi pr. stigende dB vejstøj over den vejledende grænseværdi på 58 dB,
  • Huse ved motorveje til sammenligning falder cirka 1,65 procent i værdien pr. dB vejstøj over den vejledende grænseværdi på 58 dB (1),
  • For lejligheder skønnes, at værditabet er cirka 1 procent per dB over den vejledende grænseværdi.

Grunden til, at værditabet er størst for huse, skyldes sandsynligvis, at udendørsarealer har større værdi ved køb af hus sammenholdt med lejligheder. Samtidigt har lejligheder også ofte et udendørsareal tilknyttet som ligger væk fra vejen, og som delvist beskyttes mod støj på grund af den høje bygning, hvorfor støjen kan opleves som mindre generende.

Et hus med en salgsværdi på 4 millioner kroner, der er belastet af vejstøj til 68 dB fra større veje, ville altså i princippet kunne sælges for cirka 4,5 millioner kroner, hvis støjen blev reduceret til grænseværdien på 58 dB.

Tilsvarende ville en lejlighed med en salgsværdi på 3 millioner kroner, der er belastet af med vejstøj til 68 dB fra større veje, i princippet kunne sælges for ca. 3,3 millioner kroner, hvis støjen blev reduceret til grænseværdien.

Værditabet af din bolig

støjkortet kan du finde støjbelastningen af din bolig, hvis du bor i en af de 14 kommuner, som er forpligtet til at støjkortlægge eller bor ved en større vej.

Kortlægningen ser således ud;

Udpluk af støjkort fra Folehaven i Københavns Kommune

Derefter kan du skønne værditabet ud fra tabellen nedenfor. Er din bolig vurderet til 3,5 millioner kroner, kan du bruge gennemsnittet af værditabet for boliger til hhv. 3 og 4 millioner kroner. For huse er i tabellen regnet med 1,2 procent fald i boligprisen pr. dB vejstøj over den vejledende grænseværdi (58 dB) ved større veje og 1,65 procent fald pr. dB ved motorveje. For lejligheder er regnet med 1 procent fald per dB.

Skønnet værditab for støjbelastede boliger

Tabet i boligværdierne betyder til gengæld, at det kan være en fornuftig investering at foretage støjreducerende foranstaltninger – særlig når der alligevel skal renoveres (f.eks. med nye vinduer, facaderenovering eller fornyelse af gårdrummet (læs mere om vinduer, facader, altanløsninger, indretning og lydvandringer som metode). Pengene investeret i støjreduktioner må forventes at øge værdien af boligen samtidig med, at livskvaliteten højnes og risikoen for sygdomme relateret til støjen mindskes for beboerne (læs mere om Sundhedsmæssige konsekvenser).

Det er dog ikke entydigt muligt at afgøre, om det alene er vejstøjen i sig selv, der reducerer boligpriserne, eller om støjen snarere skal ses som en indikator for alle de ulemper, som folk forbinder med at bo tæt på en trafikeret vej dvs. støj, luftforurening, vibrationer, æstetiske gener, mange biler m.v.

 
Referencer

(1)  Miljøstyrelsen (2003) Hvad koster støj?,­ værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Miljøprojekt Nr. 795 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere uafhængige undersøgelser fra både Danmark og udlandet har dokumenteret en klar sammenhæng mellem stigende trafikstøj ved boligerne og faldende boligpriser.