Viden om trafikstøj i og omkring boligen

STØJ FRA FLYTRAFIK

Støj fra flytrafik menes generelt at være mere generende end støj fra vejtrafik. Det vil sige at en større andel af befolkningen føler sig generet af støj fra flytrafik end fra vejtrafik ved samme støjniveau fra de to støjkilder. I Danmark er cirka 1.800 boliger plaget af flystøj.

Miljøstyrelsen angiver i vejledningen Støj fra Flyvepladser en række vejledende grænseværdier for støj fra flytrafik i forskellige typer af områder. På samme vis som for vejtrafik er grænseværdierne sat efter genevirkningerne (læs mere om Støjniveauer og gene). Grænseværdierne er sat, hvor en mindre del, 10–15 procent af befolkningen, føler sig stærkt generet af støjniveauet. De benyttes både ved miljøgodkendelse af flyvepladser og lufthavne og til planlægningsbrug.

Område Grænseværdi  
  Almenflyveplads Lufthavn, flyvestation
Boligområde og støjfølsomme bygninger til offentlige formål (skoler, hospitaler, plejehjem o.l.) Lden 45 dB Lden 55 dB
Spredt bebyggelse i det åbne land Lden 50 dB Lden 60 dB
Liberale erhverv (hoteller, kontorer m.v.) Lden 60 dB Lden 60 dB
Rekreative områder med overnatning (sommerhuse, kolonihaver, campingpladser o.l.) Lden 45 dB Lden 50 dB
Andre rekreative områder uden overnatning Lden 50 dB Lden 55 dB

Grænseværdier for støj fra flytrafik (1)

Trafikstyrelsen fastsætter såkaldte støjbegrænsende bestemmelser for lufthavnene. Bestemmelserne omfatter blandt andet minimum flyvehøjde over bestemte byområder, restriktioner om at dreje uden om boligområder inden for en vis afstand fra lufthavnen og tidsmæssige begrænsninger. Det kan for eksempel være i forhold til flyvning om natten. Bestemmelserne er nærmere beskrevet for hver enkelt lufthavn og flyveplads i AIP Denmark (Aeronautical Information Publication).

Grænseværdier for støjudledning fra fly er internationalt bestemt i ”ICAO – Annex 16” om støj fra fly. Der er over de sidste 20 – 30 år sket en betydelig reduktion i støjudsendelse fra større fly. Til gengæld er der set en betydelig vækst i flytrafikken.

Der kan uddeles bøder til flyselskaber, som ikke overholder de støjbegrænsende bestemmelser, der gælder for de enkelte lufthavne. Det er Trafikstyrelsen, som holder øje med om bestemmelserne overholdes.

Rundt om Københavns Lufthavn er der opstillet en række permanente og automatiske målestationer, som måler støjen fra flytrafikken. Via siden CPH Flight Tracker kan du følge hvert enkelt fly og de tilsvarende målte støjniveauer. Du kan herigennem også kontakte lufthavnens miljøafdeling, hvis du mener at nogle fly larmer for meget.

De større lufthavne skal som mange andre myndigheder lave en støjkortlægning og handlingsplan hvert femte år. Data herfra kan ses på Miljøstyrelsens støjkort.

 

Det beregnede støjkort for Københavns lufthavn (fra trafikstyrelsen)

 

En del flyvninger er undtaget støjregulering jf. Miljøstyrelsens vejledning. Det drejer sig blandt andet om ambulanceflyvninger, eftersøgnings- og redningsmissioner, miljø- og overvågningsflyvninger m.m. For helikopterpladser etableret ved hospitaler er der dog gennemført en samlet vurdering af miljøpåvirkningen, herunder støj. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier gælder som omtalt ovenfor ikke for denne type helikopterflyvning. Støjbelastningen for flyvningerne kan således betyde, at der er begrænsninger i kommunernes muligheder for at planlægge ny støjfølsom bebyggelse, blandt andet boliger, i en støjkonsekvenszone omkring disse helikopterlandingspladser.

 

Referencer

(1) Vejledning fra Miljøstyrelsen, Støj fra flyvepladser, 1994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er du generet af støj fra flytrafik?

Hvis du bor i nærheden af en lufthavn og er generet af støj fra flytrafik, kan du kontakte Lufthavnen eller Trafikstyrelsen.

 

Du kan læse endnu mere om støj fra flytrafik her:

Vejledning fra Miljøstyrelsen, Støj fra flyvepladser

Miljøstyrelsens afsnit om støj fra flytrafik og lufthavne

Københavns Lufthavn, Kastrup (CPH)s støjhandlingsplan 2018

Der er over de sidste 20–30 år sket en betydelig reduktion i støjudsendelse fra større fly. Til gengæld er der set en betydelig vækst i flytrafikken.