Viden om trafikstøj i og omkring boligen

STØJ FRA VIRKSOMHEDER

Denne gruppe dækker alle typer af virksomheder fra fabrikker, kraftværker og lignende til for eksempel vognmandsforretninger, værksteder, butikker og restauranter. Som udgangspunkt gælder det for dem alle, at de skal leve op til Miljøbeskyttelseslovens formål om at forebygge støjulemper, men loven indeholder ikke grænseværdier.

De større virksomheder har imidlertid ofte en miljøgodkendelse, hvor miljømyndighederne har fastsat grænser for, hvor meget den enkelte virksomhed må støje. For mindre virksomheder er der som udgangspunkt ingen præcise grænseværdier, men de kan blive fastsat af miljømyndighederne, normalt kommunen, i et påbud, hvis der for eksempel opstår berettigede klager over støj.

Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier, som miljømyndighederne, miljøstyrelsen eller kommunerne, anvender som udgangspunkt, når de efter en konkret vurdering fastsætter grænseværdier for virksomheder i miljøgodkendelser eller i påbud. I konkrete afgørelser kan der blive fastsat andre grænseværdier, men det kræver en begrundelse. Den kan for eksempel være, at støjdæmpning vil være meget kostbart. Det hænder også, at der fastsættes lavere grænseværdier. Virksomheder, der ikke har en afgørelse om, hvor meget de må støje, bør gå ud fra, at de ikke må overskride de vejledende grænseværdier.

De vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj er forskellige for forskellige områder. For eksempel må virksomheder sende forholdsvis meget støj ind over erhvervsområder uden boliger, mens grænseværdierne for rene boligområder er lave. Grænseværdierne er også forskellige for dag, aften og nat, hvor de for områder med boliger er væsentligt lavere om natten end om dagen.

Der er ingen præcis viden om, hvor mange mennesker, der er udsat for generende støj fra virksomheder i Danmark, men det vurderes at være få tusinde. Det ændrer naturligvis ikke ved, at støjen kan være generende for de mennesker, det går ud over.

Vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder er nærmere omtalt i Miljøstyrelsens vejledning 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder. Om natten er der særlige vejledende grænseværdier for støjens maksimalværdi ved boliger.

Grænseværdierne er støjbelastningen, Lr, i dB fra hver enkelt virksomhed. Støjen fra flere virksomheder skal ikke lægges sammen. Grænseværdierne gælder for den støj, en virksomhed spreder i omgivelserne og måles eller beregnes i de støjfølsomme områder i omgivelserne.

De vejledende grænseværdier for den støj, som en virksomhed udsender til naboområder, er angivet i tabellen herunder.

Områdetype Dagperioden Aftenperioden Natperioden
Erhvervs- og industriområder 70 dB(A) 70 dB(A) 70 dB(A)
Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder 60 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A)
Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) 55 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)
Etageboligområder 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)
Boligområder for åben og lav boligbebyggelse 45 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A)
Sommerhusområder, offentligt tilgængeligt rekreative områder i det åbne land, kolonihaveområder i det åbne land, særlige naturområder 40 dB(A) 35 dB(A) 35 dB(A)

Grænseværdier for virksomhedsstøj. Dagperioden: hverdage klokken 7-18, lørdage klokken 7-14. Aftenperioden: hverdage klokken 18-22, lørdage klokken 14-22, søndage klokken 7-22. Natperioden: alle dage klokken 22-7.

Hvis et område udsættes for støj fra en virksomhed, der overstiger de vejledende grænseværdier, anses området for at være støjbelastet, også selvom miljømyndigheden har godkendt overskridelsen.

Ved planlægning af nye områder til støjfølsom anvendelse, for eksempel boliger, skal det i henhold til planloven sikres, at områderne ikke er støjbelastede. Det betyder, at de ikke må være udsat for støj, der overstiger de vejledende grænseværdier. Hvis det er tilfældet, skal lokalplanen indeholde bestemmelser om, hvordan støjen skal sænkes ved boligerne. Lokalplanen kan kræve, at virksomheder i omgivelserne skal dæmpe støjen, og lokalplanen kan indeholde krav om, at ny bebyggelse omfatter støjafskærmning, særlige vinduesløsninger med videre, som sikrer beboerne acceptable støjforhold.

 

Kontrol med støj fra virksomheder

Hvis der er en mistanke om, at en virksomhed støjer for meget, kan Miljømyndighederne forlange, at virksomheden får undersøgt, hvor meget støj den giver anledning til i omgivelserne. Kontrollen skal udføres af målelaboratorier med en særlig godkendelse og det kan enten ske ved at måle den samlede støj fra virksomheden i udvalgte positioner i omgivelserne, typisk ved nærmeste nabo. Ofte vil det dog ske ved, at laboratoriet måler støjen fra hver enkelt støjkilde på virksomheden, og bruger resultaterne til at beregne støjen. Fordelen ved den metode er, at man kan beregne støjen i et ubegrænset antal positioner i omgivelserne, og ikke kun i nogle få udvalgte. Endvidere vil man have viden om støjen fra hver enkelt støjkilde. Så ved man straks, hvilke støjkilder, der skal gøres noget ved, hvis det viser sig, at den samlede støj er for høj.

 

Er du generet af støj fra en virksomhed?

Hvis du bor i nærheden af en støjende virksomhed og føler dig generet af det, kan du tage kontakt til virksomheden. Måske er der tale om en lille ting, der let kan rettes. Ellers skal du henvende dig til kommunen, som vil tage stilling til om din klage er berettiget. I så fald kan de stille krav til virksomheden om at dæmpe støjen. For nogle virksomheder gælder det, at det er Miljøstyrelsen, der skal tage stilling til klagen, men det ved kommunen. Hvis virksomheden har en miljøgodkendelse eller et påbud med særlige grænseværdier, så kan du få grænseværdierne oplyst hos kommunen.

Der er ingen præcis viden om, hvor mange mennesker, der er udsat for generende støj fra virksomheder i Danmark, men det vurderes at være få tusinde. Det ændrer naturligvis ikke ved, at støjen kan være generende for de mennesker, det går ud over.