Viden om trafikstøj i og omkring boligen

STØJ FRA VINDMØLLER

Støj fra vindmøller giver løbende anledning til en del diskussion og debat, selvom det er en støjkilde, der berører langt færre mennesker end støj fra trafik. Undersøgelser har vist, at støj fra vindmøller opleves mere generende for naboerne end støj fra de fleste andre støjkilder.

I Danmark er der fastsat grænseværdier for støj fra vindmøller, som er faste og ufravigelige. Grænseværdierne gælder for den samlede støj fra alle de vindmøller, der findes og eventuelt planlægges i nærheden af boliger. Det betyder, at der i Danmark ikke officielt findes boliger, som er støjbelastede på grund af støj fra vindmøller. En bolig betragtes som støjbelastet, hvis den udsættes for støj over nedenstående grænseværdier. Til sammenligning er der 724.000 boliger i Danmark, som er støjbelastede på grund af støj fra vejtrafik. Som noget særligt er der i Danmark også fastsat grænseværdier for den lavfrekvente støj fra vindmøller.

Grænseværdier for støj fra vindmøller

Grænseværdier findes i Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller. Fordi støj fra vindmøller opleves som mere generende end for eksempel støj fra trafik, er grænseværdierne noget lavere og på niveau med de grænseværdier, der gælder virksomheder.

Støjen fra vindmøller afhænger af vindhastigheden. Derfor er grænseværdierne følgende:

Ved beboelse i det åbne land:

  • 44 dB(A) ved vindhastigheden 8 m/s
  • 42 dB(A) ved vindhastigheden 6 m/s

I områder, der er udlagt til støjfølsom arealanvendelse:

  • 39 dB(A) ved vindhastigheden 8 m/s
  • 37 dB(A) ved vindhastigheden 6 m/s

Grænseværdien for lavfrekvent støj fra vindmøller:

  • 20 dB(A) indendørs i alle boliger, både ved 6 og 8 m/s og omfatter frekvensområdet 10 – 160 Hz.

Grænseværdierne er et udtryk for den samlede støjbelastning fra alle vindmøller i omgivelserne. Grænseværdierne gælder både for havvindmøller og vindmøller på land.

Baggrunden for den særlige grænseværdi for lavfrekvent støj fra vindmøller er, at der har været særlig bekymring for denne del af den samlede støj. Forskningen har indtil videre ikke fundet tegn på, at lavfrekvent støj er mere problematisk end anden støj. Men er niveauet af lavfrekvent højt, så er det generende ligesom al anden støj. Dog kan lavfrekvent støj give anledning til gener allerede ved lave niveauer, lige over høretærsklen. Samtidig skal der ikke lige så store stigninger til i støjniveauet før lavfrekvent støj opfattes som kraftig og mere generende.

Det er almindelig praksis, at der bliver gennemført kontrolmålinger af støj fra nye vindmøller, der opstilles på land. Kommunen kan derudover stille krav til, at støjen fra vindmøller kontrolleres ved målinger, hvis der er mistanke om, at de støjer mere end grænseværdierne.

 

Helbred og vindmøllestøj

I foråret 2019 blev den danske vindmølleundersøgelse om helbredseffekter af vindmøllestøj afsluttet. Den blev udført af forskere ved Kræftens Bekæmpelse og finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Energi- Forsynings- og Klimaministeriet. Undersøgelsen konkluderer at:

  • der ikke findes afgørende bevis for en sammenhæng mellem kortids- og langtidsudsættelse for vindmøllestøj og opståen af blodprop i hjertet og slagtilfælde.
  • undersøgelsen ikke påviser en sammenhæng mellem langtidsudsættelse for vindmøllestøj og nyopstået diabetes.
  • udsættelse for vindmøllestøj under graviditeten ikke fører til negative fødselsudfald.
  • forskerne fandt en sammenhæng mellem høje niveauer af udendørs vindmøllestøj blandt ældre over 65 år og førstegangsindløsning af recepter på sovemedicin og antidepressiv medicin.
  • forskerne fandt svage indikationer på førstegangsindløsning af recepter på medicin til behandling af forhøjet blodtryk i situationer med høje niveauer af udendørs vindmøllestøj blandt ældre over 65 år.

Der peges på, at undersøgelsen omfatter få sygdomstilfælde/graviditeter blandt de grupper, som er udsat for de højeste støjniveauer. Derfor efterspørger forskerne, at resultaterne reproduceres af andre forskere. Man kan læse om undersøgelsens resultater på Sundheds- og Ældeministeriets hjemmeside.

Støj fra vindmøller giver løbende anledning til en del diskussion og debat, selvom det er en støjkilde, der berører langt færre mennesker end støj fra trafik. Undersøgelser har vist, at støj fra vindmøller opleves mere generende for naboerne end støj fra de fleste andre støjkilder.